Kellogg's Pop Tarts Strawberry Milkshake 14.1oz (400g)